تور آفریقای جنوبی

از 28 اسفند تا 10 فروردین 11 روزه ترکیش ایرلاین

تور اتریش

از 2 فروردین تا 7  فروردین 5 روزه اتریش ایرلاین

تور اسپانیا

از 3 فروردین تا 11  فروردین 8 روزه ترکیش ایر

تور ایتالیا

از 29 اسفند تا 14 فروردین 14 روزه ترکیش ایر

تور ایتالیا

از 29 اسفند تا 8  فروردین 8 روزه ترکیش ایر

تور ایتالیا،اسپانیا

از 29 اسفند تا 12  فروردین 12 روزه ترکیش ایر

تور برزیل آرژانتین

از 27 اسفند تا 13 فروردین 15 روزه ترکیش ایرلاین

تور دور اروپا

از 22 اسفند تا 17 فروردین 24 روزه ترکیش ایر

تور دور سوئیس (ایتالیا)

از 28 اسفند تا 8 فروردین 9 روزه ترکیش ایر

تور دور سوئیس (ایتالیا)،آلمان

از 28 اسفند تا 13 فروردین 14 روزه ترکیش ایر

تور سوئیس

از 29 اسفند تا 7 فروردین 7 روزه ترکیش ایر

تور سوئیس (لیختن اشتاین)،آلمان،اتریش

از 3 فروردین  تا 15  فروردین 12 روزه اتریش ایر