تور اتریش

27 مهر - 25 آبان - 23 آذر 4 شب و 5 روز

تور اسپانیا

18 مهر - 16 آبان - 14 آذر 7 شب و 8 روز

تور ایتالیا

5 - 19 مهر - 3 - 17 آبان - 1 - 15

تور سوئیس

29 شهریور - 12 و 26 مهر - 24 آبان - 8 و

تور فرانسه

از 28 شهریور،هر پنج شنبه 7 شب و 8 روز ترکیش ایر

تور فرانسه

از 29 شهریور 7 شب و 8 روز ایران ایر